Üldinfo
● Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused (EV Haridusseadus §24).
● Eralasteaed Kalli-kalli juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia õppekavast, lasteaia arengukavast, lasteaia põhikirjast, jt. koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest
● Lasteaia õppe-ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
● Rühma tegevused lähtuvad päevakavast.
● Õppe- ka kasvatustöö läbiviimisel kasutatakse projektõpet, keelekümblust, Montessori pedagoogikat.

Koostöö lastevanematega.
● Suhtlus lasteaia töötajate ja lapsevanemate vahel on viisakas ja üksteist austav.
● Hea koostöö lapsevanema ja rühma õpetaja vahel on aluseks laste kohanemisel ning lapsele turvatunde tagamisel lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
● Kui Te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt esmajärjekorras rühma õpetajale. ● Pöörduge julgelt rühmaõpetaja, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja juhtkonna poole abi ja nõu saamiseks.
● Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest teemadest teatame Teile Eiisi keskkonnas.
● Et lapse individuaalset arengut toetada, viivad rühma õpetajad läbi arenguvestlusi lastevanematega.
● Kui muutub Teie aadress, telefoninumber või e-maili aadress, siis palun teavitage sellest oma lapse rühma õpetajat.
● Palun tutvuge lasteaia koduleheküljega www.kalli.ee. FB: Kalli-kalli lasteaed.
● Tagamaks head koostööd pere ja lasteaia vahel palume osaleda arenguvestlusel ning rühma ja lasteaia lastevanemate koosolekutel ja üritustel.
● Palume lapsevanemaid osaleda jalutuskäikudes, ekskursioonides ja muudes ettevõtmistes, et iga laps oleks hoole all.
● Pidude ja ürituste ajal, mis toimuvad koos lapsevanematega, vastutab lapse eest lapsevanem (välja arvatud eeskava ajal) ning kannab hoolt, et lapse tegevus teisi peol viibijaid ei segaks ning vastutab lapse turvalisuse eest.
● Peale esinemist ei luba lapsevanem last lasteaia ruumidesse iseseisvalt mängima – turvalisuse huvides on eriti taunitavad jooksmine, üksteise taga ajamine, peitmine jne. ● Lahkhelid rühma laste vahel lahendatakse õpetaja kaasabil. Lapsevanem ei pöördu teiste laste poole olukordade selgitamiseks.
● Lasteaiaga kaasnevad kulutused on fikseeritud vanema ja lasteaia vahelises lepingus.

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
● Aiarühmad on avatud 8.00 – 18.00 ning Uus-Veerenni lasteaia hoiurühmad 8.30-17.30. ● Tulles hommikul koos lapsega lasteaeda varuge piisavalt aega, et saata oma laps rühma ja õpetajale isiklikult üle anda.
● Palun rääkige hommikul õpetajale kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada teie lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega jne.), siis suudame Teie last paremini mõista.
● Kui Teie laps sööb hommikueinet, siis palume kohal olla hiljemalt 08.30
● Palun tulge peole või muule üritusele vähemalt 15 minutit enne selle algust.
● Väärtustage õpetaja tööaega, st kui Te tulete lapsele järele, siis tehke seda vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist ning palun ärge lahkuge rühma õpetajaga kontakti võtmata.
● Lasteaed suletakse 18.00, kui te ei jõua selleks ajaks oma lapsele järele, palume sellest teavitada rühma õpetajat.
● Kui lapsevanem ei tule lapsele järele lasteaia sulgemise ajaks, siis lisatakse käesoleva kuu lasteaia arvele õhtuhoiu tasu: 15€ iga algav pooltund.

Haigused
● Teie lapse tervise huvides ja haiguste leviku tõkestamiseks tooge lasteaeda ainult terve laps. Palume ilmselgete haigustunnustega last mitte lasteaeda tuua (nohu, köha, palavik jms). Laps, kes tuleb lasteaeda, on piisavalt terve, et osaleda kõikides tegevustes (liikumistund, õues viibimine). Värskelt haigestunud laps viibib kodus vähemalt neli päeva haigestumise lagusest.
● Lasteaia töötajal on õigus keelduda haigusnähtudega lapse rühma vastu võtmisest.
● Teavitage õpetajat, kui teie lapsel on allergiaid või jälgimist vajavad tervisehäireid.
● Rühma õpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid, ega luba ka lapsel iseseisvalt sisse võtta/peale määrida. Ravimi andmine on lubatud erandjuhul krooniliste haiguste korral arsti ettekirjutuste järgi.
● Kui Teie laps haigestub lasteaias, võetakse Teiega koheselt ühendust.
● Lapse nakkushaigusesse (ka pea – või sooleparasiitidesse) haigestumisel peab lapsevanem esimesel võimalusel sellest õpetajat teavitama.
● Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe -ja kasvatustegevuse korraldust kohandab.
● Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja annab nakkushaiguse puhangust või juhtumist teada terviseametile ning käitub edasi vastavalt lasteaia hädaolukorra lahendamise plaanile.

Turvalisuse tagamine
● Lasteaias kasutatavate mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ning kasvule.
● Laps võib lahkuda lasteaia ruumidest või territooriumilt ainult koos täiskasvanuga.
● Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.
● Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed helkurvestides.
● Alkoholijoobes või narkootiliste ainete mõju all olevale lapsevanemale/isikule ei tohi õpetaja last üle anda. Õpetaja teatab sellest teisele lapsevanemale. Teise lapsevanema puudumisel mõnele teisele lapsele lähedasele isikule ja kaasab lastekaitse spetsialisti. ● Palun teatage meile kirjalikult või öelge hommikul last tuues, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa. Ilma teavitusete ei ole õpetajal õigust anda last üle teisele lapsele järele tulnud isikule.
● Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni on laps koos lasteaia töötajaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
● Lasteaia töötajad on kohustatud reageerima laste ning töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatele olukordadele vastavalt oma ametijuhendile ja lasteaia hädaolukorra plaanile.
● Võõraste inimeste omavoliline viibimine lasteaia territooriumil ja ruumides ilma eelneva kokkuleppeta ei ole lubatud.
● Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
● Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel hoolikalt värava, et lapsed ei saaks lahkuda lasteaia territooriumilt.

Riietus
● Lapse riided peavad olema võimalikult ohutud – vältida tuleks pikki nööre, salle jms.
● Laps vajab vastavalt ilmale sobivaid riideid kogu päevaks. Loomulikult teate Teie kõige paremini oma lapse eripärasid ja saate nendega arvestades varustada laps sobivate riietega.
● Palun tooge laps lasteaeda puhaste, parajate ja tervete jalanõude ja riietega (nööbid, jope lukud, talvesaabaste paelad jne.) ja korrastatud välimusega. Vajalikud on vahetusjalanõud ja vahetusriided.
● Suveperioodil on õues viibimise ajal vajalik õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest.
● Vihmaste ilmadega on lapsel kaasas kummikud ja vettpidavad riided.
● Lasteaia päevakavas on lastel ette nähtud igapäevane õuesviibimine.
● Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, jääb ta lõpliku paranemiseni koju.
● Jahedamal ajal andke kaasa kindad, mis ei karda määrdumist. Soovitavalt labakindad niiskust mitte läbilaskvast materjalist. Sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
● Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
● Toas on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja jalast ära võtmisega võiks laps ise hakkama saada. Soovituslikud on krõpsudega kinnitatavad sisejalanõud.
● Õues mängimiseks on parim riietus see, mis võimaldavad lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses osaleda. Riiete määrimine on lapsepõlve loomulik osa.

Sünnipäevad
● Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringi ja küünalde süütamisega.
● Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi lapsi maiustustega, eelistatud on puuviljad, arvestades seejuures laste arvuga rühmas. Söömine
● Menüü on leitav kodulehelt
● Palun teavitage rühmaõpetajaid, kui Teie laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.
● Lasteaias ei ole lubatud närimiskumm.
● Kui annate kaasa maiustusi, siis arvestage palun kogu rühma lastega. Maiustuste kaasa andmine on lubatud vaid rühma õpetaja loal. Kaasa võetud maiustused annab lapsevanem hommikul üle õpetajale, et vältida ohtu, et allergiline laps sööb temale ohtlikku toitu (nt. pähklid, piimatooted)

Mänguasjad
● Lasteaeda võib kaasa võtta raamatuid ja lauamänge. Mänguasju võib kaasa võtta vastavalt rühma õpetaja juhiste järgi.
● Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte "kui ma ei soovi oma mänguasja jagada, siis jätan selle parem koju või garderoobi kappi”
● Lasteaeda ei tohi kaasa võtta püstoleid, mõõkasid, nuge ja teisi agressiivset mängu soodustavaid mänguasju.
● Lapsevanem peab teadma, mis on lapsel kaasas.
●Mobiiltelefone, nutikellasid, video salvestamise vahendeid ja ehteid me lasteaeda kaasa ei võta.
● Hea on, kui mänguasjal on mingi tunnusmärk, mille järgi saab kindlaks teha selle omaniku. Kelkudele palun peale kirjutada lapse nimi.
● Õpetaja ei vastuta mänguasja ja muude isiklike asjade kadumise ja purunemise eest. Kadunud mänguasja aitab üles otsida lapsevanem.

Kodukorra on kinnitanud lasteaia nõukogu.

2023