Missioon, visioon ja väärtused


MISSIOON

Meie missioon on olla lasteaed, kuhu iga laps tahab tulla. 


VISIOON
Meie visioon on olla lapsevanemate hulgas hinnatud ja hea mainega eralasteaed, võimaldades järjepidevat õppimist mängu ja loovtegevuste kaudu.

VÄÄRTUSED
K - Koostöö
Et meie lasteaed oleks turvaline ja meeldiv paik kõigi jaoks, peame väga oluliseks koostööd lapsevanematega. Me anname vanemale tagasisidet tema lapse toimetuste ja saavutuste kohta lasteaias läbi igapäevaste vestluste, viime läbi perevestluseid ja koostame kord aastas arengukirjeldused. Reedeses e-kirjas saavad lapsevanemad tagasiside nädala jooksul tehtu kohta. Rühmadel on omad FB grupid, kus jagatakse meeleolukaid fotosid päevategemistest. Kaasame vanemaid õppetöösse, läbi väljasõitude ja sündmuste  korraldamise ning kutsume lapsevanemaid rühma "Salapäraseks lugejaks". 
Lasteaia igapäevatöö paremaks muutmiseks on oluline tugev meeskonnatöö ja kõigi töötajate kaasatus lasteaia arendamisse.

A – Avatus
Väärtustame oma kollektiivis üldist avatud ja positiivset suhtumist. Lasteaed on avatud lapsevanematele, kes on meie juures alati oodatud,  seda toetab meie töötajate sõbralikkus, hea suhtlemisoskus ja pädevus. Väärtustame paindlikku ja loovat suhtumist uutesse ideedesse ja muutustesse ning parima kogemuse jagamist. Oleme avatud koostööks teiste lasteaedade ja oma partneritega. 
Märkame ja tunnustame!


L – Lapsest lähtumine
Meie töös on kõige olulisem laps. Me tahame oma lasteaias pakkuda talle parimat mängu- ja õpikeskkonda ning arenemisvõimalust. Peame oluliseks kasutada ära lapseea loomulikku uudishimu ja õppimisvõimet ning tegeleda temaga aktiivselt. Igale lapsele lähenetakse meie lasteaias individuaalselt, arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve ja erivajadusi. Lapsega suhtlemisel laskume tema tasandile, kuulame alati ära ka tema arvamuse ja arvestame sellega.

L – Loovus
Me ei paku lastele valmis lahendusi, vaid innustame neid ise mõtlema ning teadmisi ja oskusi omandama. Kaasame lapsed ka igapäevase tegevuse planeerimisse ja anname lapsele võimaluse ise valikute tegemiseks. Pakume põnevaid tegevusi ja ettevõtmisi, et avardada mudilase silmaringi ning panna ta mõtlema maailma asjade üle. Laps õpib läbi kogemuse ja ta peab saama kõike ise järele proovida. Me soodustame aktiivset tegutsemist ja väldime liigseid piiranguid.

I - Iseseisvus
Märkame lasteaia päeva jooksul erinevaid tegevusi, mida laps on valmis ise tegema. Julgustame uusi oskuseid õppima ju tunnustame õppimise protsessi.